Yale University East Asia Library link to yale university library home page link to EAL page

 

East Asia Library: Chinese Journals

Current Chinese Journals in the East Asia Reading Room

   A  |   B  |   C  |  D  |  E  |  F  |  G  |  H  |  J  |  K  |  L  |  M  |  N  |  O  |  Q  |  R  |  S  |  T  |  W  |  X  |  Y  |  Z


Title in Pinyin

中文刊名

Anhui jiao yu 

安徽教育

Ba xiao shi yi wai

八小時以外

Bai hua

百花

Bai hua zhou

百花洲

Ban yue tan

半月談

Bei fang lun cong

北方論叢

Bei fang wen xue

北方文學

Beijing da xue xue bao

北京大學學報(哲學社會科學版)

Beijing ji shi

北京紀事

Beijing she hui ke xue

北京社會科學

Beijing shi fan da xue xue bao

北京師範大學學報(社會科學版)

Beijing wen xue

北京文學

Beijing zhi chun

北京之春

Bo lan qun shu [Back to Top]

博覽群書

Cai jing

財經

Cai xun

財訊

Chang cheng

長城

Cheng shi gong yong shi ye

城市公用事業

Cheng shi hua bao

城市畫報

Cheng shi wen yi

城市文藝

Cheng shi Zhongguo

城市中國

Chuan mei guan cha

傳媒觀察

Chuan qi gu shi   

傳奇故事

Chun qiu  [Back to Top

春秋

Da jia

大家

Da jiang nan bei    

大江南北

Da ren zhi

达人志(原:中國文藝家)

Da xue tu shu guan xue bao  

大學圖書館學報

Da zhong dian ying  

大眾電影

Dang an

檔案

Dang an shi kong

檔案時空

Dang an xue tong xun  

檔案學通訊

Dang an yu jian she

檔案與建設

Dang dai    

當代

Dang dai wen tan

當代文壇

Dang dai xiao shuo

當代小説

Dang dai zhongguo yan jiu

當代中國研究

Dang dai zuo jia ping lun  

當代作家評論

Dang shi wen hui

黨史文匯

Dang shi yan jiu yu jiao xue

黨史資料與研究

Di li yan jiu

地理研究

Dian chi : wen xue yue kan

滇池:文學月刊

Dian ying wen xue

電影文學

Dian ying xin shang

電影欣賞

Dian ying yi shu

電影藝術

Dong fang bo wu

東方博物

Dong fang ren wen xue zhi

東方人文學誌

Dong nan wen hua

東南文化

Dong xi nan bei  

東西南北

Dong xiang  

動向

Dong yue lun cong

東岳論叢

Du jia lü you

度假旅遊

Du shu   

讀書

Du zhe  

讀者

Duan pian xiao shuo    

短篇小說

Dunhuang xue ji kan [Back to Top]

敦煌學輯刊

E hu

鵝湖

Er shi yi shi ji  [Back to Top]

二十一世紀

Fa lu

法露

Fa xue

法學

Fa xue ping lun

法學評論

Fa xue za zhi

法學雜誌

Fa yin

法音

Fa zhi yan jiu

法治研究

Fa zhi bo lan

法制博覽

Fang Cao

芳草

Fen dou

奮鬥

Feng huang zhou kan

鳳凰週刊

Feng jing ming sheng

風景名勝

Fujian dang shi yue kan

福建黨史月刊

Fujian hua bao

福建畫報

Fujian shi zhi

福建史志

Fujian wen xue

福建文學

Fujian yi shu

福建藝術

Fu rong

芙蓉

Fu yan zong heng[Back to Top]

婦研縱橫

Gao deng xue xiao wen ke xue bao wen zhai

高等學校文科學報文摘

Gaoxiong hua bao

高雄畫報

Gong chan dang ren

共產黨人

Gu dian wen xue zhi shi

古典文學知識

Gu gong bo wu yuan yuan kan

故宮博物院院刊

Gu gong wen wu yue kan

故宮文物月刊

Gu gong xue shu ji kan

故宮學術季刊

Gu ji zheng li yan jiu xue kan

古籍整理研究學刊

Gu jian yuan lin ji shu

古建園林技術

Gu shi hui

故事會

Guanzi xue kan

管子學刊

Guang jiao jing

廣角鏡

Guangxi di fang zhi

廣西地方誌

Guangxi hua bao

廣西畫報

Guangxi wen xue

廣西文學

Guangzhou wen yi

廣州文藝

Guizhou min zu xue yuan xue bao

貴州民族學院學報

Guo hua jia

國畫家

Guo ji wen ti yan jiu

國際問題研究

Guo jia tu shu guan guan xun

國家圖書館舘訊

Guo li Taiwan bo wu guan xue kan 

國立臺灣博物館學刊

Guo shi guan xue shu ji kan

國史館學術集刊

Guo wen tian di

國文天地

Guo yu ri bao [Back to Top]

國語日報

Hai xia ping lun    

海峽評論

Hai yan   

海燕

Hai yang shi jie 

海洋世界

Han xue yan jiu

漢學研究

Han xue yan jiu tong xun

漢學研究通訊

Han zi wen hua

漢字文化

Hao wai    

號外

Henan wen shi zi liao

河南文史資料

Hong 

Hong guan zhou bao

宏觀週報

Hong lou meng xue kan   

紅樓夢學刊

Hong yan   

紅岩

Hua cheng    

花城

Hua dong shi fan da xue xue bao

華東師範大學學報:教育科學版

Hua dong shi fan da xue xue bao 

華東師範大學學報:哲學社會科學版

Hua xia kao gu

華夏考古

Huan Bohai jing ji liao wang

环渤海经济瞭望

Huan qiu    

環球

Huanghe    

黃河

Huang pu

黄埔

Hui zu wen xue

回族文學

Hui zu yan jiu 

回族研究

Hun yin yu jia ting   

婚姻與家庭

Huo hua   [Back to Top]

火花

Jilin da xue she hui ke xue xue bao 

吉林大學社會科學學報

Jinan xue bao (guang zhou)

暨南學報(廣州)

Jian zu 

建築

Jian zhu xue bao (Beijing)  

建築學報(北京)

Jian zhu xue bao (Taibei)    

建築學報(台北)

Jiang nan  

江南

Jiangsu di fang zhi

江蘇地方誌

Jiangsu she hui ke xue

江蘇社會科學

Jiao yu zi liao yu tu shu guan xue

教育資料與圖書館學

Jie fang jun hua bao

解放軍畫報

Jie fang jun sheng huo

解放軍生活

Jie fang jun wen yi

解放軍文藝

Jin ri Liaoning

今日遼寧

Jin ri you zheng

今日郵政

Jin tian

今天

Jing bao    

鏡報

Jing ji lun wen cong kan

經濟論文叢刊

Jing ji qian zhan    

經濟前瞻

Jing ji wen ti    

經濟問題

Jing ji wen ti tan suo

經濟問題探索

Jiu zhou xue lin

九州學林

Ju ying yue bao

劇影月報

Jun shi shi lin  [Back to Top]

軍事史林

Kai fang    

開放

Kan dian ying

看電影

Kao gu    

考古

Kao gu xue bao

考古學報

Kao gu yu wen wu    

考古與文物

Kongzi yan jiu  [Back to Top]

孔子研究

Lan tai nei wai

蘭台内外

Li shi dang an

歷史檔案

Li shi wen wu : Guo li li shi bo wu guan guan kan

歷史文物:國立歷史博物館舘刊

Li shi yan jiu

歷史研究

Li shi yue kan

歷史月刊

Lian he wen xue 

聯合文學

Liangshan wen xue 

涼山文學

Liao wang

瞭望

Long men zhen

龍門陣

Lü you tian di

旅遊天地

Lü zhou  [Back to Top]

綠洲

Mang zhong

芒種

Mei shu

美術

Mei shu guan cha

美術觀察

Mei shu jie

美術界

Mei shu yu she ji

美術與設計

Mei yuan

美苑

Meng ya

萌芽

Min su qu yi 

民俗曲藝

Min zu

民族

Min zu hua bao

民族畫報

Min zu yan jiu

民族研究

Min zu yi shu

民族藝術

Ming bao yue kan

明報月刊

Ming bao zhou kan

明報周刊

Ming ren zhuan ji 

名人傳記

Ming zuo xin shang

名作欣賞

Mu dan [Back to Top]

牡丹

Nan fang wen tan

南方文壇

Nan fang wen wu

南方文物

Nan feng

南風

Nan feng chuang

南風窗

Nan guo hong dou

南國紅豆

Nong ye jing ji wen ti

農業經濟問題

Nong ye kao gu [Back to Top]

農業考古

Ou mei yan jiu

歐美硏究

Qi ye jing ji    

企業經濟

Qian kun shi kan

乾坤詩刊

Qian xian 

前綫

Qing chun

青春

Qingdao wen xue

青島文學

Qing hua xue bao

清華學報 (臺北)

Qing ming    

清明

Qing nian wen xue

青年文學

Qing nian wen zhai

青年文摘

Qing nian yi dai    

青年一代

Qing shi yan jiu    

清史研究

Qiu shi    

求是

Qiu suo   

求索

Qiu zhi 

求知

Qu yi

曲藝

Qun yan

群言

Qun zhong  [Back to Top]

群衆

Ren lai 

人籟

Ren min hua bao

人民畫報

Ren min ri bao

人民日報 (縮印合訂本)

Ren min ri bao suo yin

人民日報索引

Ren min si fa

人民司法

Ren min wen xue

人民文學

Ren min yin yue

人民音樂

Ren wen ji she hui ke xue ji kan

人文及社會科學集刊

Ren wen za zhi 

人文雜誌

Ren wu [Back to Top]

人物

San yue san

三月三

Shandong da xue xue bao

山東大學學報

Shandong hua bao

山東畫報

Shan hua

山花

Shanxi wen xue

山西文學

Shanxi hua bao

陝西畫報

Shanghai gu shi 

上海故事

Shanghai tan

上海灘

Shanghai wen xue

上海文學

She hui ke xue

社會科學

She hui ke xue yan jiu

社會科學研究

She hui ke xue zhan xian

社會科學戰線

She hui: she hui xue cong kan

社會:社會學叢刊

She hui xue yan jiu

社會學研究

Shenzhen da xue xue bao

深圳大學學報(人文社會科學版)

Sheng xian

聖賢

Shi jian

實踐

Shi jie jing ji wen hui

世界經濟文匯

Shi jie mei shu

世界美術

Shi jie wen xue

世界文學

Shi yue

十月

Shou cang jia

收藏家

Shou huo

收穫

Shu cheng

書城

Shu fa

書法

Shu fa cong kan

書法叢刊

Shu yu hua

書與畫

Sichuan hua bao

四川畫報

Sichuan wen wu

四川文物

Sichuan wen xue

四川文學

Si yu yan

思與言

Taibei hua kan

台北畫刊

Taibei shi wu jia tong ji yue bao

臺北市物價統計月報

Tai gang wen xue xuan kan

台港文學選刊

Taiwan fa xue za zhi

臺灣法學雜志

Taiwan feng wu

臺灣風物

Taiwan guang hua za zhi

臺灣光華雜誌

Taiwan jing ji lun heng

臺灣經濟論衡

Taiwan min zu ji kan

臺灣民主季刊

Taiwan nong ye yan jiu

臺灣農業研究

Taiwan she hui yan jiu ji kan

臺灣社會研究季刊

Taiwan shi yan jiu

臺灣史研究

Taiwan wen xian

臺灣文獻

Taiwan wen xue ping lun

臺灣文學評論

Taiwan yan jiu

台灣研究

Taiwan yin hang ji kan

臺灣銀行季刊

Tan suo

探索

Te qu wen xue

特區文學

Tianjin da xue xue bao

天津大學學報

Tong yi lun tan

統一論壇

Tu shu guan za zhi

圖書館雜誌

Tu shu qing bao zhi shi [Back to Top]

圖書情報知識

Wai guo wen yi

外國文藝

Wei xing xiao shuo yue bao

微型小说月报

Wen hua jiao liu

文化交流

Wen shi

文史

Wen shi bo lan

文史博覽

Wen shi zhi shi

文史知識

Wen ti yu yan jiu

問題與研究

Wen wu

文物

Wen wu tian di

文物天地

Wen xue bao

文學報

Wen xue ping lun

文學評論

Wen xue Taiwan

文學台灣

Wen xue yi chan

文學遺產

Wen yi zheng ming

文藝爭鳴

Wen zhai bao

文摘報

Wu dao

舞蹈

Wuhan da xue xue bao

武漢大學學報:人文科學版

Wuhan da xue xue bao [Back to Top]

武漢大學學報:社會科學版

Xi bei jun shi wen xue

西北軍事文學

Xi bu xin shi ji wen xue

西部新世紀文學

Xi nan jun shi wen xue

西南軍事文學

Xi qu yi shu 

戲曲藝術

Xizang ren wen di li

西藏人文地理

Xizang wen xue

西藏文學

Xiang chao 

湘潮

Xianggang dian ying

香港電影

Xianggang wen xue

香港文學

Xiao shuo lin

小説林

Xiao shuo yue bao

小說月報

Xiao xiao shuo xuan kan 

小小説選刊

Xin bao cai jing yue kan

信報財經月刊

Xin hua wen zhai

新華文摘

Xinjiang hua bao

新疆畫報

Xinjiang wen wu

新疆文物

Xin ju ben

新劇本

Xin liao zhai

新聊齋

Xin mei shu

新美術

Xin shi ji tu shu guan

新世紀圖書館

Xin shi ji zong jiao yan jiu

新世紀宗教研究

Xin shi xue

新史學

Xin Ya sheng huo

新亞生活

Xing xing shi kan

星星詩刊

Xue shu lun tan [Back to Top]

學術論壇

Yalüjiang

鴨綠江

Ya tai yan jiu lun tan

亞太研究論壇

Yan he

延河

Yan huang chun qiu

炎黃春秋

Ye cao

野草

Yi lin

譯林

Yi shu

藝術

Yi shu guang jiao

藝術廣角

Yi shu jia

藝術家

Yi shu shi jie

藝術世界

Yin ke wen xue sheng huo zhi

印刻文學生活誌

You ya

優雅

Yu hua

雨花

Yu wen jian she tong xun

語文建設通訊 (香港)

Yu yan ji yua yan xue

語言暨語言學

Yuan jian

遠見

Yunnan hua bao [Back to Top]

云南畫報

Zhang hui xiao shuo

章回小說

Zhejiang dang an

浙江檔案

Zhe xue yu wen hua

哲學與文化

Zheng fa lun tan

政法論壇

Zheng ming

爭鳴

Zheng zhi yu fa lu

政治與法律

Zhi bu sheng huo (Beijing)

支部生活 (北京)

Zhong A wen jing

中阿文經

Zhongguo cai zheng

中國財政

Zhongguo chu ban

中國出版

Zhongguo dang an

中國檔案

Zhongguo fa xue

中國法學

Zhongguo fan yi

中國翻譯

Zhongguo fo jiao

中國佛教

Zhongguo fu nu

中國婦女

Zhongguo gai ge

中國改革

Zhongguo guo jia di li

中國國家地理

Zhongguo kong jun

中國空軍

Zhongguo qian bi

中國錢幣

Zhongguo qing nian

中國青年

Zhongguo ren cai

中國人才

Zhongguo ren min da xue xue bao

中國人民大學學報

Zhongguo she hui ke xue

中國社會科學

Zhongguo she hui ke xue yuan
yan jiu sheng yuan xue bao

中國社會科學院研究生院學報

Zhongguo she ying

中國攝影

Zhongguo shi yan jiu

中國史研究

Zhongguo shi yan jiu dong tai

中國史研究動態

Zhongguo shu fa

中國書法

Zhongguo wen zhe yan jiu tong xun

中國文哲研究通訊

Zhongguo xi ju

中國戲劇

Zhongguo yu wen

中國語文

Zhongguo zuo jia (ji shi)

中國作家(紀實)

Zhongguo zuo jia (xiao shuo)

中國作家(小説)

Zhonghua chuan qi

中華傳奇

Zhonghua fu nu

中華婦女

Zhonghua Renmin Gongheguo
guo wu yuan gong bao

中華人民共和國國務院公報

Zhonghua Renmin Gongheguo
quan guo ren min dai biao da hui

中華人民共和國全國代表大會常務委員會公報

Zhonghua Renmin Gongheguo
zui gao ren min fa yuan gong bao

中華人民共和國最高人民法院公報

Zhong hua wen shi lun cong

中華文史論叢

Zhonghua yi shi za zhi

中華醫史雜誌

Zhong shan

鐘山

Zhong wai fa xue 

中外法學

Zhong wai jun shi ying shi 

中外軍事影視

Zhong wai wen xue 

中外文學

Zhong wai za zhi

中外雜誌

Zhong yang yan jiu yuan jin dai
shi yan jiu suo ji kan

中央硏究院近代史硏究所集刊

Zhong yang yan jiu yuan li shi
yu yan yan jiu suo ji kan

中央研究院歷史語言研究所集刊

Zhuan ji wen xue

傳記文學

Zhuo mu niao

啄木鳥

Zi jin cheng

紫禁城

Zi ran yu ke ji

自然與科技

Zong heng

縱橫

Zuo jia za zhi

作家雜誌

Zuo pin yu zheng ming  [Back to Top]

作品與爭鳴

   
   

Back to Top